Car Air Freshener Mandala Vanilla

€3,50
Lovely looking car air freshener with the image of a mandala.